Karakteristike balinezijske mačke

Ova rasa mačaka je nastala spontanom mutacijom, i kasnijim upornim radom odgajivača, u leglima sijamskih mačaka šezdesetih godina ovog veka. No, i ovde postoji priča kako ova mutacija i nije bila tako spontana kako se u prvi mah činilo.

Naime, kako bi sačuvali mačke sijamske rase tokom Drugog Svetskog rata u Engleskoj, neki odgajivači su parili sijamske mačke sa turskom angora mačkom kao najsličnijom u tipu. U prvo vreme, odgajivači su ove primerke srednjedugodlakih sijamezera poklanjali kao ku}ne ljubimce, jer se sa njima nisu mogli pojavljivati na izložbi. Kasnije su se baš za ovakve sijamske mačke zainteresovali odgajivči iz Amerike, radili sa dobijenim mači}ima i 1970 godine je CFA priznala poludugodlaku verziju sijamske mačke, kasnije nazvanu balinezijska mačka.

Danas, kada se mislilo da je linija fiksirana pojavljuje se druga vrsta problema sa ovom rasom – nedovoljna dužina dlake. Stadard ovu rasu opisuje kao mačku srednje duge dlake sa bujno odlakanim repom, a što ne odgovara izgledu ve}ine današnjih balinezijskih mačaka. Odgajivači se u odgoju ove rase mačaka susre}u sa nekoliko problema od kojih je najve}i onaj da moraju povremeno da upare balinezijsku mačku sa sijamezerima kako bi poboljšali tip svoje rase, ali se dlaka pri takvim parenjima progresivno skra}uje. Rep, koji je nekada kod ove rase bio izuzetno bogat, danas je najčeš}e obrastao dlakom neznatno dužom nego što je na telu. Zbog toga odgajivači ulažu ogroman novac i znanje kako bi povratili dlaku koja bi bila iste dužine i kvaliteta kao kod izvornih primeraka. Inače, od strane FIFe balinezijske mačke su priznate u svim varijetetima boje u kojima su priznate i sijamske mačke.

Karakteristike javanske mačke

Ovo je poslednja rasa iz grupe orijentalnih koja je priznata u svetu. To je u stvari orijentalna mačka sa srednje dugom dlakom kao kod balinezijske mačke. Po tipu je identična ostalim mačkama ove grupe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>